O firmie

INFORMACJA

o firmie audytorskiej

N

Nazwa Firmy audytorskiej:

PERFECTUM – AUDIT, Doradcy Finansowo – Księgowi,
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, wpisana do rejestru PIBR pod numerem 1433 od dnia 21 maja 1996 r. Firma audytorska wdrożyła i stsouje System wewnętrznej kontroli jakości/ System zarządzania jakością zgodnie z Miedzynarodowymi Stnadardami Zarządzania Jakością ustalonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych.

N

Kapitał zakładowy Spółki:

105.000 zł.
N

Adres siedziby:

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98.

Doświadczenie

przeprowadziliśmy badanie rocznych sprawozdań finansowych

Jednostek

wykonaliśmy inne usługi audytorskie

Jednostek

przeszkoliliśmy

osób

zatrudniamy biegłych rewidentów

osób

N

wykonujemy usługi doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków

N

świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości dla księgowych i biegłych rewidentów

N

prowadzimy działalność wydawniczą w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej

N

prowadzimy przy Spółce niepubliczną placówkę oświatową „Prywatną Szkołę Rachunkowości”

N

prowadzimy usługowo księgi rachunkowe dla firm o różnorodnym profilu działalności w tym doradztwo podatkowe i rozliczenia z ZUS.

Zespół

Przemysław Karwowski

prezes zarządu/biegły rewident
nr w rej. 10568

Zofia Bryńska

biegły rewident
nr w rej. 11218

Michał Więckowski

biegły rewident
nr w rej. 10836

Janusz Wisłowski

biegły rewident
nr w rej. 10727

Marianna Longina Żuchowska

biegły rewident
nr w rej. 6301

Agnieszka Karwowska

biegły rewident
nr w rej. 12241

Ewa Kurek

biegły rewident
nr w rej. 12342

Jerzy Pasakalik

biegły rewident
nr w rej. 12799

Andrzej Glinkowski

biegły rewident
nr w rej. 9917

Marian Mońka

biegły rewident
nr w rej. 2640

Piotr Habib

biegły rewident
nr w rej. 10561

Albin Marszałek

biegły rewident
nr w rej. 8554

Wacława Wojtkiewicz

biegły rewident
nr w rej. 4427

Grażyna Wojnarowicz

biegły rewident
nr w rej. 12739

Agnieszka Kielańska - Kuca

biegły rewident
nr w rej.13661

Bogdan Gajos

biegły rewident
nr w rej. 944

Kontakt

Adres

02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 98

Telefon

Firma audytorska

nr 1433

KRS

0000016687

NIP

PL5251026608

REGON

011721700

Nr rachunku bankowego

91 1500 1865 1218 6009 8582 0000