Doradztwo finansowo - księgowe i podatkowe

DORADZTWO FINANSOWO – KSIĘGOWE I PODATKOWE

Doradztwo finansowo – księgowe i podatkowe wykonujemy w formie realizacji następujacych rodzajów zleceń:

Z

udzielania porad, wyjaśnień i konsultacji: ustnych, telefonicznych i na piśmie w sprawach finansowo-księgowych i podatkowych

Z

pomoc w postępowaniu skarbowym, podatkowym i administracyjnym

Z

opracowywania i wdrażania do stosowania zakładowych zasad (polityki) rachunkowości w tym zakładowych planów kont oraz pozostałych części systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej

Z

udzielania pomocy w łączeniu podmiotów gospodarczych, podziałach oraz przy likwidacji

Z

przeprowadzania wycen firm

ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej, w naszych działaniach, to opracowywanie i wdrażanie do stosowania na konkretne zlecenia:

Z

zakładowych planów kont i pozostałej dokumentacji zaliczanej do zakładowych zasad (polityki) rachunkowości

Z

programów komputerowych, przez ich dostosowywanie do ustaleń zakładowych planów kont

Z

zakładowych instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych,

Z

zakładowych regulaminów: pracy, wynagradzania, działalności socjalnej, kontroli wewnętrznej

Z

zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej,

Z

regulaminów działania, w spółkach prawa handlowego: Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu

Z

sprzedaż, na nośnikach elektronicznych, opracowań wzorcowych podanych w punktach 1-6, do adaptacji w danej jednostce

Kontakt

Adres

02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 98

Telefon

Firma audytorska

nr 1433

KRS

0000016687

NIP

PL5251026608

REGON

011721700

Nr rachunku bankowego

91 1500 1865 1218 6009 8582 0000